PrintMeta (Write metadata to text files)

Excellent! Thank you!